Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Co je nového v oblasti CVD?

zily_orez1.jpg

Farmakologická korekce celkového žilního refluxu u pacientů s varikózními žilami


 

Venoaktivní farmaka, mezi nimi i mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (MPFF) reprezentují efektivní součást terapie chronického žilního onemocnění (CVD). Terapie MPFF je spojena s redukcí zánětu a venózního edému, zvýšením tonu cév a rezistence žilní stěny vůči hyperemii.

Fotopletysmografie je angiologická vyšetřovací metoda zaměřená na hodnocení funkce žilního systému končetin. Je schopna kvantifikovat venózní reflux. Jednou z možností hodnocení je žilní návratový čas (venous refill time, VRT), který hodnotí dobu znovunaplnění povrchového žilního systému po některém ze specifických cviků.3 Za normální hodnoty u dospělých osob jsou pokládány časy VRT nad 20 sekund.4,5 Tento parametr může být využit i pro hodnocení efektivity chirurgické nebo farmakologické léčby CVD. Využit byl i ve studii Khoreva a Kuznetsové, která hodnotila efektivitu užiti MPFF v léčbě CVD a pro kvantifikaci efektu léčby využila právě fotopletysmografii a žilní návratový čas (VRT) a žilní návratový poločas (1/2VRT).

 

Otevřená klinická studie zahrnula 35 pacientů (24 žen a 12 mužů) s CVD (chronic venous disease) třídy C2–C4 s projevy křečových žil na dolních končetinách. 18 pacientů mělo postižení obou končetin, u 17 pacientů bylo postižení unilaterální, celkově bylo hodnoceno 53 končetin s přítomností varixů. Průměrný věk pacientů činil 52 ± 12 let. Diagnóza byla stanovena klinickým vyšetřením a potvrzena za pomoci duplexní ultrasonografie (DUS). Pacienti byli rozděleni do tří skupin na základě třídy CEAP – C2, C3 a C4.2

Všichni pacienti podstoupili fotopletysmografické vyšetření se stanovením VRT a 1/2VRT. Poté účastnici studie užívali MPFF v dávce 1 000 mg denně po dobu jednoho měsíce (průměrné trvání farmakologické léčby 33,9 ± 10,4 dne). Poté bylo opět provedeno vyšetření se stanovením VRT a 1/2VRT.2

Studie prokázala významnou korelaci mezi klinickou třídou CEAP a parametry žilního refluxu hodnoceného pomocí VRT.2

V celém sledovaném souboru vedla léčba MPFF ke zlepšení parametrů žilního refluxu. Průměrný žilní návratový čas (VRT) se zvýšil z 16 (12–18) na 18 (13–25) sekund (p < 0,0001) a průměrný žilní návratový poločas (1/2VRT) se zvýšil z 6 (5–7) na 7 (5–9) sekund (p = 0,0012). Signifikantní zvýšení VRT bylo pozorováno také samostatně v každé z tříd CEAP (C2, C3 i C4).2

Efekt MPFF na celkový žilní reflux byl vyšší u pacientů mladších a v nižší třídě onemocnění dle klasifikace CEAP. Současně byl pozorován vyšší efekt u pacientů s delší dobou užívání.2


Obr. 1: Změny VRT po užívání MPFF2


a2023_71_obr1.jpg


Studie prokázala signifikantní zlepšení funkce cév a redukci venózního refluxu (měřeného pomocí fotopletysmografických metod) po jednoměsíčním užívání MPFF v dávce 1 000 mg denně. Čím nižší byla klinická třída postižení a věk pacientů, tím byla účinnost terapie vyšší. Je možné, že pro pacienty s vyšší třídou postižení je nutná delší doba léčby, což naznačuje i přímá korelace mezi délkou léčby a velikostí zvýšení žilního plnicího tlaku. Výsledky studie tedy podporují význam včasného zahájení léčby CVD i dostatečného trvání léčby.


 


Literatura


1. Ulloa, J. H., Cifuentes, S., Solano, A., Figueroa, V. The place of micronized purified flavonoid fraction in the management of chronic venous disease from an international guidelines perspective. Phlebolymphology 29, 1: 3–8, 2022.

2. Khorev, N., Kuznetsova, D. Pharmacological correction of total venous reflux in patients with varicose veins. Phlebolymphology 29, 1: 42–46, 2022.

3. Matuška, J. Pletysmografie – méně častá diagnostická modalita. Abstrakt. 46. angiologické dny s mezinárodní účastí. 25.–27. února 2021. Kazuistiky v angiologii 8, 1: 18, 2021.

4. Raju, S. Use of air plethysmography and ambulatory venous pressure measurement in chronic venous disease. Phlebolymphology (online: https://www.phlebolymphology.org/use-of-air-plethysmography-and-ambulatory-venous-pressure-measurement-in-chronic-venous-disease/) [cit. 19. 5. 2023]

5. Raju, S., Knight, A., Lamanilao, L. et al. Peripheral venous hypertension in chronic venous disease. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord 7, 5: 706–714, 2019.

6. DETRALEX 500 mg potahované tablety. Souhrn údajů o přípravku. (online: www.sukl.cz) [cit. 19. 5. 2023]


banner_detralex_gif_750x200_04_2023.gif

servier_logo_orez.png