Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

RanDe 2023


 


rande_23_banner.png

rande_2023_obalka2.png
loreal_rande_k.giflemaro_orez3.png
logo-pf_orez.jpg
logo-hemagel-new_barva-001.png

Konference Rány a defekty (RanDe) 2023 

rozhovor


 

Konference o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání, která se s mezinárodní účastí každé dva roky konala na česko-polsko-slovenském rozmezí v Třinci Vendryni, se po vynucené covidové pauze opět uskuteční v letošním roce, konkrétně 21. až 22. září. Na akci, která si za několik ročníků konání získala vynikají odborný kredit, se velmi těšíme. Nedávno byla zveřejněna programová témata a první oznámení o konání konference. Využili jsme příležitosti a zeptali se jednoho z hlavních organizátorů a člena vědeckého a organizačního výboru konference, MUDr. Jana Stryji, Ph.D. na několik otázek.

jan_stryja_orez.jpg

Pane doktore, na jaká témata se můžeme na RanDe 2023 těšit? Co je největším programovým lákadlem konference?


Konference hojení ran si často zakládají na zdůraznění principu komplexní péče a mezioborové spolupráce. I když se u lůžka pacienta sejde celý panel odborníků, nemusí to znamenat, že se navržený léčebný postup sejde s jeho očekáváními a potřebami. Při přípravě konference jsme si proto vytýčili cíl ukázat holistický pohled na pacienta s ránou a představit tzv. péči zaměřenou na člověka v praxi. Nejedná se o jednoduchou cestu: k tomu, abychom zvýšili efektivitu léčby je především nutné umožnit pacientovi aktivně do ní vstupovat a docílit toho, abychom neléčili diagnózu, ale člověka jako celek. Individualizace léčby, nové možnosti komunikace s pacientem a jeho rodinou, terapie respektující pacientova očekávání a potřeby – to jsou moderní trendy medicíny 21. století a péče o nehojící se rány především. Zároveň ale tento přístup představuje výzvu pro zdravotníky, kteří si musí osvojit nové způsoby vedení léčby, komunikace a motivace nemocného. Této problematice se budeme věnovat ve vyzvaných přednáškách i interaktivních workshopech a o spolupráci na odborném programu jsme požádali také pacientské organizace.

Druhým nosným tématem, na které se naši přednášející zaměří, je problematika akutní diabetické nohy a Charcotovy osteoartropatie. Včasná a správná diagnostika a léčba jsou pro snížení rizika amputace u diabetiků zásadní a zejména v terénu není diferenciální diagnostika těchto stavů jednoduchá. Pohled podiatrů doplní pohled ortoprotetika na workshopu s praktickými ukázkami odlehčení dolní končetiny.

Popelkou v péči o nehojící se rány je již dlouhodobě ošetření okolí kožních defektů. Jsem velmi rád, že se nám pro workshop na toto téma podařilo získat jednoho z největších odborníků v České republice, pana doktora Pavla Konrada.

 

Obor hojení ran je jednou z oblastí medicíny, kde jsme v uplynulých dvou či třech desetiletích viděli doslova převratné změny, především v problematice tzv. vlhkého hojení chronických ran. Vývoj se ve spirále vrátil k postupům a materiálům, které znali a užívali naši předkové (jako je stříbro, aktivní uhlí, med a mnohé další), ovšem na nové kvalitativní úrovni a s využitím nejnovějších vědeckých postupů, poznatků a technologií. Můžete zmínit některé čerstvé novinky ve vašem oboru? A setkáme se s některými z nich (ať již doslovně na výstavě farmaceutických firem nebo přeneseně ve zkušenostech přednášejících) i na konferenci RanDe 2023?


Jak jsem již naznačil v předcházející odpovědi, v moderní péči o nehojící se rány je důležité naučit se používat osvědčené postupy a materiály inovativním způsobem. Typickým příkladem jsou ranné infekce a racionální používání antimikrobiálních látek a antibiotik. Jejich nadužívání je spojeno se zvýšeným výskytem rezistentních kmenů, které účinnost antibiotické léčby dramaticky snižují. Pomocí jednoduchých postupů, které získaly noblesní název hygiena rány, je ale možné snížit bakteriální nálož v ráně, redukovat zánětlivou reakci, zvýšit účinnost biocidní lokální léčby a v oprávněných případech zvýšit účinnost cílené systémové antibiotické léčby. Z novinek bych ještě rád zmínil inovované kompresivní pomůcky vyráběné metodou plochého pletení na míru, které mají široké použití v léčbě pacientů s lymfedémy a flebolymfedémy. Tyto zdravotnické prostředky nejsou v České republice zatím běžně dostupné, pacienti ale z jejich systematického používání jednoznačně profitují. Na konferenci budou prezentovány různé typy výrobků plochého pletení a pomůcek k jejich snadnějšímu používání.

 

Koho byste, z odborných zdravotnických pracovníků, pozval na konferenci?


Věříme, že konference zaujme jak lékaře, tak nelékařské zdravotnické pracovníky. Při výběru témat jsme se snažili zohlednit především praktické využití přednesených informací a zároveň přiblížit onemocnění, která mají závažný dopad na kvalitu života pacientů s ránou. Konference je otevřená praktickým lékařům, sestrám agentur domácí zdravotní péče, ambulantním specialistům, zdravotníkům z nemocnic i managementu. Je již na každém z účastníků, na které otázky si v závěru kongresu bude schopen sám správně zodpovědět.

 

Za rozhovor poděkoval

Karel Vízner

c3f_dexeryl_k.gif

Výběr z programu


 


Chirurgické revaskularizační možnosti u pacientů s kritickou končetinovou ischemií


J. Bulejčík, M. Bobuš, J. Szkatula

Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie, Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.

 

Úvod


 

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) postihuje v civilizovaných zemích 4–5 % populace a výrazně stoupá s věkem. Jde o závažné progredující onemocnění, kdy 20–30 % pacientů se v průběhu šesti let dostává do stadia kritické končetinové ischemie (KKI), kdy je končetina vitálně ohrožena s rizikem vysoké amputace 20–30 %. Incidence KKI je 50–100 případů/100 000 ročně.

Značná část chronických ulcerací na dolních končetinách je ischemické etiologie a je projevem KKI, která je podle „Druhého evropského dokumentu o kritické končetinové ischemii 1991“ definována jako ICHDK s přítomností klidových bolestí trvajících přes analgetickou léčbu déle než 14 dní nebo ulcerací, gangrén nohy či prstů.

Prognóza pacientů s KKI je špatná. Jen 66 % pacientů podstoupí revaskularizaci a 16 % pacientů má primární vysokou amputaci. Další osud pacientů závisí od věku, komorbidit, rodinného zázemí. Jen 44 % pacientů je mobilních s protézou, 18 % pacientů je mobilních výhradně na vozíku a 9 % je zcela imobilních.

 

Diagnostika ICHDK


 

Každý pacient s ICHDK, klidovými bolestmi, chronickou ulcerací či gangrénou by měl být vyšetřen angiologem nebo angiochirurgem. Základem diagnostiky je klinické vyšetření, které určí, zda se jedná o ICHDK a určí její klinické stadium. V případě, že se jedná o ICHDK, se provede dopplerovské (dUZ) vyšetření tepenního systému dolních končetin, jehož výsledek určuje další strategii diagnostiky a léčby. Podle potřeby se doplní další diagnostické metody, jako CT-angiografie (CTAG) nebo diagnostická angiografie (AG), která je většině případů spojena i s terapeutickým endovaskulárním výkonem.

Z dalších doplňujících vyšetření je dostupná angiografie pomocí magnetické rezonance (MRA).

 

 

Terapie


 

Základem léčby pacientů s KKI je revaskularizace, protože jen samotná konzervativní léčba vede ve 40 % k amputaci končetiny do jednoho roku od stanovení diagnózy.

Pečlivá indikace pacienta k revaskularizaci je jedním z rozhodujících faktorů úspěchu u pacientů s KKI. Je nutné zvážit více aspektů, kdy bereme v úvahu riziko výkonu proti benefitu revaskularizace. Z rizikových faktorů je důležitá komorbidita pacienta, pokročilost stadia ICHDK, rozsah cévního postižení, ze kterého vyplývá i rozhodnutí se pro typ revaskularizačního výkonu. Na druhé straně v případě úspěšné revaskularizace dosáhneme odstranění KKI, tím se vytvoří podmínky pro hojení defektů a tím i možnost záchrany končetiny. Za úspěch revaskularizace považujeme i snížení úrovně amputace. Někdy je zbytečné se pokoušet o revaskularizaci u pacientů s ireverzibilním ischemickým postižením končetiny. Oddaluje se tím indikace k včasné vysoké amputaci, která může pacientovi zachránit život. Toto rozhodnutí je někdy velmi problematické. Měla by ho dělat pracoviště erudovaná v této problematice, která mají k dispozici všechny možnosti diagnostické, ale i revaskularizační.

 

 

Soubor pacientů a metodika


 

Naše pracoviště se zabývá komplexní péčí o pacienty s ICHDK. Zvýšenou pozornost věnujeme pacientům s KKI, protože se jedná o vitální ohrožení končetiny. V těchto případech využíváme všechny dostupné revaskularizační metody a různé metody lokální terapie. Nezbytným předpokladem je multidisciplinární spolupráce, hlavně mezi angiochirurgem a intervenčním radiologem.

Z terapeutických možností máme k dispozici revaskularizační metody chirurgické, endovaskulární, nebo kombinaci endovaskulárních a chirurgických metod v jedné době (tzv. kombinované nebo hybridní výkony – HV).

Chirurgické revaskularizační metody jsou prováděny přímo na cévě. Základním výkonem jsou dezobliterační výkony na tepnách. V případě rozsáhlejšího uzávěru přicházejí v úvahu bypassové operace. Problémem pacientů s KKI je, že ve většině případů mají cévní postižení na více etážích cévního systému. Samotná chirurgická revaskularizace by vyžadovala extenzivní bypassové operace, které jsou pro pacienta zatěžující a jsou spojeny se zvýšeným počtem komplikací. V těchto případech je nutné kombinovat chirurgickou revaskularizaci s endovaskulárním výkonem v jedné operaci. Jedná se o kombinované – hybridní revaskularizační metody. Hybridní výkony jsou méně invazivní, nejsou nutné extenzivní bypassy, překonávají dlouhé segmenty tepenných obstrukcí.

V práci prezentujeme naše zkušenosti s hybridní terapií u pacientů s ICHDK a KKI. V letech 2010–2014 jsme hybridně operovali 105 pacientů s ICHDK. 82 pacientů (78 %) bylo ve stadiu KKI. Z toho 40 pacientů (40 %) s chronickou KKI a 38 pacientů (38 %) s akutní KKI. Ve stadiu klaudikací bylo 23 (22 %) pacientů.

Výsledky HT u chronické KKI (n = 40 pacientů): primární/sekundární průchodnost (PP/SP) byla 1 měsíce – 85/87 %, 12 měsíců – 52/78 %, 36 měsíců – 45/78 %, 55 měsíců – 45/62 %.

Záchrana končetiny: 1 měsíc – 92 %, 12–55 měsíců – 86 %. Vysoká amputace byla u 5 (13 %) pacientů. Zemřeli 4 (10 %) pacienti. Do 30 dní dva pacienti, nad 30 dní dva (23. a 50. měsíc) pacienti.

 

 

Závěr


 

KKI představuje závažný terapeutický problém, který nezřídka končí vysokou amputací. Léčba pacientů s KKI by měla být soustředěna do vaskulárních center, kde jsou k dispozici všechny diagnostické i revaskularizační metody.

Terapeutickým cílem léčby pacientů s KKI je redukce kardiovaskulárních rizikových faktorů, odstranění ischemických bolestí, zhojení defektů, prevence vysoké amputace, zlepšení kvality života. Revaskularizace poskytuje nejlepší možnost na záchranu končetiny. Rozhodnutí se pro chirurgickou revaskularizaci, endovaskulární terapii, nebo pro obě tyto modality (hybridní terapie) je individuální. Pacienti, kteří jsou vhodní pro chirurgickou terapii, profitují z lepší dlouhodobé průchodností cévních rekonstrukcí. Endovaskulární výkony jsou méně zatěžující, mají také svoje limitace a jejich průchodnost je kratší v porovnaní s chirurgickými rekonstrukcemi. V mnoha případech je jediným řešením hybridní terapie, která poskytuje kompletní revaskularizaci v jedné době, tím se snižuje riziko perioperačních i pooperačních komplikací.

Úspěšně provedené revaskularizační výkony u pacientů s KKI výrazně ovlivňují kvalitu života i jejich životní prognózu. Mohou znamenat nejen záchranu končetiny, která byla odsouzena k amputaci, ale brání i vzniku komplikací plynoucích z imobilizace pacientů po amputaci.

 

Literatura


1. Second European Consensus document on chronic critical leg ischemia. Eur J Vasc Surg 6, Suppl. A: 1–32, 1992.

2. Bertele, V., Roncaglioni, M. C., Pangarazzi, J. et al. Clinical outcome and its predictors in 1560 patients with critical leg ischemia. Chronic Critical Leg Ischemia Group. Eur J Vasc Endovasc Surg 18, 5: 401–410, 1999.

3. Karetová, D., Staněk, F. Angiologie pro praxi. 2.rozšírené vydáni. Praha: Maxdorf, 2007. (p. 34–78)

4. Sanchez, L. A., Veith, F. J. Diagnosis and treatment of chronic lower extremity ischemia. Vasc Med 3, 4: 291–299, 1998.

5. Krajíček, M., Peregrin, J., Roček, M., Šebesta, P. Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění. Praha: Grada, 2007. (p. 90–115)

6. Critical limb ischemia – A contemporary review of reperfusion techniques. Vascular Disease Managemengt, July 2006.

7. Firt, P., Hejnal, J., Vaněk, I. Cévní chirurgie. Praha: Avicenum, 1991. (p. 36–55)

8. Cotroneo, A. R., Iezzi, R., Marano, G. Hybrid therapy in patients with complex peripheral multifocal steno-obstructive vascular disease: two-year results. Cardiovasc Intervent Radiol 30, 3: 355–361, 2007.

9. Balaz, P., Rokosny, S., Koznar, B., Adamec, M. Combined infrainguinal reconstruction and infrapopliteal intraluminal angioplasty for limb salvage in critical limb ischemia. Interact Cardiovasc Thorac Surg 9, 2: 191–194, 2009.

10. Slovut, D. P., Sullivan, T. M. Critical limb ischemia: medical and surgical management. Vasc Med 13, 3: 281–291, 2008.


The predictive value of diagnostic tools used in the risk assessment of Diabetic Foot Syndrome (DFS) – results of screening of people over 40 years of age


J. Cwajda-Białasik1,2, P. Mościcka1,2, M. Sznapka3, M. T. Szewczyk1,2

1Department of Perioperative Nursing, Faculty of Health Science, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland

2Outpatient Clinic or Chronic Wound Management, University Hospital No 1 in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland

3Faculty of Medicine, Katowice Business University, Katowice, Poland

 

 

Introduction


 

Diabetic foot syndrome (DFS) is a serious complication of diabetes. It involves peripheral arterial disease (PAD), peripheral diabetic neuropathy (PDN), or both, and may cause complications requiring limb amputation. Therefore, international and local expert groups recommend screening and early prevention of patients at risk. Unfortunately, in one of our studies, we found that only 5 % of patients with leg ulcers had any vascular examination done before the ulcer developed. We guess that one of the reasons is the lack of specialized diagnostic equipment in primary health care facilities (e.g. the recommended device for measuring transcutaneous oxygen pressure). The aim of our study was to evaluate the predictive value of other, less expensive and more available DFS diagnostic tools.

 

Material and methods


 

We invited people over 40 with and without diabetes to participate in the screening. PAD was assessed using: foot pulse, ankle-brachial index (ABI) (manual and automatic), toe-brachial index (TBI) and transcutaneous oxygen pressure (TcPO2). We also used a simple Intermittent Claudication Questionnaire. We assessed PDN using loss of protective sensation (LOPS) indices (pressure perception with Semmes-Weinstein monofilament and temperature perception with Thermo Feel instrument), and plantar pressure distribution using the Footscan device. We tested the level of glucose, triglycerides and cholesterol in the capillary blood.

 

 

Results


In total, we performed 170 limb measurements in 85 eligible patients. 47 % of the subjects had impaired glycaemia, although only 30 % reported diabetes. The study group included patients with very low, low and moderate risk of DFS, but also with very high risk. The automatic and manual ABI measurement showed the highest predictive value. We were unable to assess the predictive power of PDN due to the small sample size.

 

 

Conclusions


For rapid screening of diabetes peripheral disorders, including PAD, simple diagnostic tools such as automatic or manual ABI measurement can be used. The use of tools for early diagnosis of PDN requires further research.


Akutní syndrom diabetické nohy – možnosti diagnostiky a význam neodkladné terapie


A. Jirkovská1, V. Fejfarová2, J. Jirkovská3, M. Koliba4, P. Piťhová5

1Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

2Centrum diabetologie, IKEM, Praha

3Interní klinika 1. LF a ÚVN, Praha

4Lékařská fakulta Ostravské univerzity

52. LF UK a FN Motol, Praha

 

Mezi nejčastěji kladené otázky současné podiatrie u nás i ve světě patří: Co je nejpodstatnější faktor při prevenci amputací? Na odpovědi se shodují téměř všichni odborníci – vedle prevence syndromu diabetické nohy je to potřeba rozpoznat akutní syndrom diabetické nohy a zajistit ve většině případů urgentní hospitalizaci a adekvátní léčbu!

Charakteristika akutního syndromu diabetické nohy (anglicky se používá pojem diabetic foot attack) je následující: Devastující forma syndromu diabetické nohy, typicky akutní zánětlivé postižení s progresivní nekrotizací, většinou spojené se systémovými symptomy. Bez intervence může dojít k ohrožení končetiny a k amputaci.

Poslední klasifikace syndromu diabetické nohy rozlišuje tyto stavy1:

  • Typický akutní SDN:

Infekce SDN obvykle u neuropatického SDN, ale může být i ischemický. Primárně je nutné léčit infekci a poté rychle léčit ischemii.

  • Atypický akutní SDN:

Těžká kritická končetinová ischemie s/bez gangrény, s krátkým terapeutickým oknem pro ovlivnění progrese ischemie ohrožující končetinu. Primární je zde revaskularizace.

Charcotova osteoarthropatie (aktivní) – teplá oteklá noha, bez ulcerace. V časné fázi nejsou patrné změny na RTG. Primární je potvrzení diagnózy a odlehčení.

 

Další často kladenou otázkou je: Kdy je nutné ošetřit pacienta se syndromem diabetické nohy specialisty?

Včasná péče v podiatrickém centru byla definována2:

  • do 2 týdnů u nekomplikovaných ulcerací,
  • do 3 dnů u komplikovaných ulcerací (ischemické, hluboké, mírná infekce),
  • do 24 hodin u akutního syndromu diabetické nohy.

Včasné ošetření na podiatrii vedlo k signifikantnímu urychlení hojení, snížení nízkých i vysokých amputací i mortality. NICE (National Institute of Clinical Excellence) v Anglii doporučuje vyšetření diabetika s akutní ulcerací na noze na podiatrii do 24 hodin.

V přednášce rozebereme také zásady terapie akutního syndromu diabetické nohy.3 Za základní opatření u léčby akutní infekce lze považovat: minerálovou a tekutinovou kompenzaci, kompenzaci diabetu, případně monitorace životních funkcí, empirickou „agresivní“ terapii širokospektrými antibiotiky, urgentní chirurgické konzilium a vyšetření zánětlivých parametrů a kultivace (CRP, KO, prokalcitonin). Mezi doporučené zobrazovací metody patří rentgenové vyšetření nohou a případně i MR a/nebo CT nohy. U ischemického akutního syndromu diabetické nohy, často kombinovaného s infekcí, je prvotním opatřením léčba akutní ischemie DK – dle indikace trombolýza, by-pass, PTA a následná antikoagulační a antiagregační terapie. Současně platí i výše uvedená opatření pro léčbu infekce a metabolickou kompenzaci. Léčba akutní Charcotovy osteoarthropatie má svá specifika: dlouhodobě úplné odlehčení končetiny podobně jako u zlomeniny – sádrová dlaha + pojízdný vozík, po ústupu otoku speciální kontaktní fixace či ortéza podkolenní, nejlépe nesnímatelná, a to až do doby poklesu kožní teploty a příznivého nálezu na zobrazovací metodě. Chirurgická terapie bývá akutně nutná při výrazné nestabilitě nožních kloubů hodnocené dle ortopeda, a to pomocí zevní či vnitřní fixace, vždy se zajištěním léčby případné infekce nebo jejího rizika. Následná ortopedická korekce deformit se provádí nejčastěji po odeznění aktivní fáze.

 

Literatura


1. Vas, P. R. J., Edmonds, M., Kavarthapu, V. et al. The Diabetic Foot Attack: "Tis Too Late to Retreat!" Int J Low Extrem Wounds 17, 1: 7–13, 2018.

2. Meloni, M., Lazaro‑Martínez, J. L., Ahluwalia, R. et al. Effectiveness of fast‑track pathway for diabetic foot ulcerations. Acta Diabetol 58, 10: 1351–1358, 2021.

3. Jirkovská, A., Fejfarová, V., Koliba. M. et al. Opomíjené okolnosti: podiatrická péče o diabetiky. Medicína po promoci 24, 1: 24–28, 2023.


Z našeho e-shopu:


 


geum_hojeni2_obalka.jpg

ISBN: 978-80-87969-18-2

Autor: MUDr. Jan Stryja, Ph.D. et al.

Rok vydání: 2016

Počet stran: 380

Formát a rozsah: A5, vázaná

Poznámka: rozsáhlá barevná příloha

Významně rozšířené (na dvojnásobek původního rozsahu) vydání populární monografie pro pregraduální i postgraduální vzdělávání lékařů i sester-specialistek v oboru hojení ran. Praktický přehled problematiky hojení ran je založen na kvalitním teoretickém základu a doplněn o praktické výstupy v podobě přehledu nejdůležitějších materiálů vlhkého hojení ran, jejich charakteristik i doporučení k užití a ilustrativní obrazové kazuistiky.

Cena s DPH: 390 Kč

 

 

depridement-obalka-d-001.png

ISBN: 978-80-87969-13-7

Autor: MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

Rok vydání: 2015

Počet stran: 168

Formát a rozsah: A5, vázaná

Poznámka: rozsáhlá barevná fotodokumentace

Jak vyčistit ránu rychle a efektivně

Praktická monografie radící odborníkům, kteří se věnují hojení ran, jak vyčistit ránu rychle a efektivně. Předností publikace je její praktické zaměření a obrovské osobní zkušenosti autora s hojením ran, které dokládá praktickými ukázkami v podobě kazuistik. Kniha zachycuje poslední pokroky v problematice hojení ran a náhled autora na débridement z různých úhlů pohledů – teoretického (druhy a postupy débridementu), praktického (techniky débridementu, materiály a technologie použitelné pro débridement rány), ekonomického i právního.

Cena s DPH: 330 Kč