Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

LÉČBA DOAC PRO VŠECHNY TROMBOTICKÉ STAVY V BUDOUCNOSTI – NEBO KDE STÁLE CHYBÍ DATA?

 

 

Kvasnička T.

Trombotické centrum, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN, Praha


 

Mezi direktivní orální antikoagulancia (DOAC) používané t.č. v České republice patří jednak přímé inhibitory faktoru Xa (rivaroxaban – Xarelto, apixaban – Eliquis, edoxaban – Lixiana), a jednak přímé inhibitory trombinu (dabigatran etexilát – Pradaxa). Tyto léky řadíme mezi přímé inhibitory koagulačních faktorů, protože ke své aktivitě nepotřebují kofaktory a působí selektivně v místě koagulační kaskády. Mezi jejich schválené současné indikace v České republice patří: 1) Prevence žilního tromboembolismu (VTE) u dospělých pacientů podstupujících elektivní operativní náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu (vyjma edoxabanu). 2) Léčba hluboké žilní trombózy (HŽT) a hemodynamicky stabilní plicní embolie (PE) a prevence jejich recidivy. 3) Prevence ischemické cévní mozkové příhody a systémové embolizace u pacientů s nevalvulární fibrilací síní s jedním nebo více rizikovými faktory (kardiální kongesce, hypertenze, věk nad 75 let, diabetes mellitus, stav po iCMP/TIA). 4) Prevence aterotrombotických příhod u pacientů po akutním koronárním syndromu AKS (pouze rivaroxaban + ASA nebo s kombinací ASA + klopidogrel či tiklopidin). 5) Prevence aterotrombotických příhod u pacientů s ICHS/PAD (pouze rivaroxaban + ASA nebo v monoterapii).

            V jednotlivých indikacích jsou u všech přípravků definována konkrétní dávkovací schémata dle SPC. V současnosti v České republice nemají DOAC schválenou indikaci pro prevenci žilního tromboembolismu (VTE) u hospitalizovaných nechirurgických pacientů, rovněž nejsou indikovány u hemodynamicky nestabilních pacientů s PE nebo pacientů, kteří vyžadují trombolýzu nebo plicní embolektomii. DOAC nejsou primárně doporučena pro léčbu/prevenci VTE u pacientů s antifosfolipidovým syndromem. DOAC nejsou určeny pro prevenci ischemické cévní mozkové příhody a systémové embolizace u pacientů s valvulární fibrilací síní. A dále i pro pacienty se srdečními chlopenními náhradami. DOAC mají kontraindikaci pro podávání v graviditě a při kojení.

            Omezená data pro hodnocení efektivity jsou u pacientů s obezitou, resp. extrémní obezitou (BMI nad 40 kg/m2). Další rozšíření jejich indikace je oblast pacientů s malignitou a VTE nebo u dětské populace.

 

Práce byla podpořena institucionární podporou MZ ČR 64165.