Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Venoaktivní terapie po endovenózní mechanicko-chemické ablaci


Prospektivní, observační, jednocentrová a nerandomizovaná studie s kontrolní skupinou pacientů, jejíž výsledky byly publikovány v roce 2021, ověřovala klinický efekt venoaktivní terapie (reprezentované MPFF, mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce) na pooperační bolest, symptomy venózního onemocnění a kvalitu života pacientů s varixy, kteří podstoupili netermální endovenózní mechanicko-chemickou ablaci (MOCA).

Ve studii1 bylo zařazeno celkem 58 pacientů s varixy (C2–C4), kteří podstoupili netermální netumescentní endovenózní mechanicko-chemickou ablaci (MOCA) křečových žil. Jednalo se o nemocné s klinickou klasifikací třídy CEAP C2–C4. Většina pacientů podstoupila MOCA + miniflebektomii (jen v několika jednotlivých případech s využitím skleroterapie). Průměrný věk pacientů činil 36,9 ± 4,1 roku, 58,6 % byly ženy.

Pacienti byli rozděleni do skupiny A – kterým byla již před operací nasazena v indikaci CVD mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (MPFF) v dávce 1 000 mg a kteří ji užívali denně po dobu 30 dnů od operace nebo do skupiny B, která tuto terapii nedostávala. Nejčastějším udávaným symptomem v obou skupinách byla bolest (74, 4 % ve skupině A, 66,7 % ve skupině B), dále pocit těžkých nohou (25,6 %, resp. 26,7 %) a únava nohou (23,3 %, resp. 26,7 %). Všichni pacienti podstoupili MOCA, miniflebektomii 87,9 % a pěnovou skleroterapii pak 3,4 %. Využit byl systém Flebogrif, nebyly zaznamenány komplikace spojené s užitím systému.

 

K měření bolesti byla využita desetibodová vizuální analogová škála (VAS), iniciální intenzita bolesti byla v obou skupinách srovnatelná (2,95 vs. 3,27 bodu, p = 0,29). Intenzita bolesti byla stanovena ve dnech 7, 14 a 30 po operaci a byl zaznamenán její signifikantní postupný pokles. Ve 14. a 30. dni byl zjištěn signifikantní rozdíl mezi oběma skupinami ve prospěch pacientů užívajících MPFF. Ve 14. dni byl rozdíl v intenzitě bolesti stanovené s využitím VAS 1,76 vs. 2,20 (p = 0,039) a ve 30. dni pak 1,38 vs. 2,07 (p = 0,003).

 

K hodnocení závažnosti CVD před a po operaci bylo využito skóre VCSS (Venous Clinical Severity Score). Předoperačně bylo ve skupinách VCSS podobné (4,14 vs. 4,33 bodu, p = 0,55, A vs. B). V obou skupinách došlo po operaci k poklesu prezentovaných symptomů, ve skupině léčené MPFF byl pokles symptomů signifikantně vyšší (ve 30. dni 2,67 vs. 3,13, p = 0,05).

 

Kvalita života byla hodnocena pomocí Chronic Venous Insuficiency QoL Questionnaire (CIVIQ-20). Vstupně byla hodnota ve skupině A 23,15 bodu a ve skupině B 24,67 bodu (p = 0,46). V obou skupinách došlo po operaci ke zlepšení kvality života, ve skupině léčené MPFF (skupina A) signifikantně více (14. den: 15,21 vs. 18,75 p = 0,008 a 30. den: 12,98 vs. 16,33 p = 0,001).


Obr. 1: Ovlivnění skóre bolesti1

Obr. 2: Skóre závažnosti symptomů (VCSS)1

Obr. 3: Kvalita života dle CIVIG-20 skóre1


aa_2023_5_obr1.jpg
aa_2023_5_obr2.jpg
aa_2023_5_obr3.jpg

Nebyly pozorovány nežádoucí účinky spojené s terapií MPFF.

Mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce (MPFF) obsahuje pět aktivních flavonoidů: mikronizovaný diosmin, hesperidin, diosmetin, linarin a isorhoifolin. Užívá se k léčbě příznaků a projevů chronické žilní nemoci dolních končetin, funkčních nebo organických, jako jsou pocit tíhy nohou, bolest, noční křeče, edém, trofické změny vč. bércového vředu.6 MPFF má komplexní mechanismus účinku, zvyšuje žilní tonus, má přímý stimulační účinek na kontrakci lymfatických cév, zlepšuje mikrolymfatickou drenáž, snižuje kapilární permeabilitu a inhibuje zánětlivou kaskádu. Užití MPFF je spojeno s redukcí otoku, snížením symptomů CVD i rychlejším hojením vředů, doloženo bylo antiedematózní, protizánětlivé i venoaktivní působení MPFF.5Výsledky této studie ukazují, že užívání venoaktivní terapie v podobě standardní dávky MPFF přispělo u pacientů podstupujících netumescentní netermální mechanicko-chemickou ablaci varixů ke snížení bolesti, vyšší redukci závažnosti symptomů chronického venózního onemocnění i zlepšení kvality života těchto pacientů.


 

 

Literatura


1. Khryshchanovich, V. Y., Nebylitsin, Y. S., Kosinets, V. A. Efficacy of micronized purified flavonoid fraction-based venoactive therapy after endovenous mechanochemical oblitertion: prospective comparative study. Drugs Real World Outcomes 8, 3: 349–358, 2021.

2. Vlachovský, R., Novotný, T., Bueček, J. et al. Hodnocení kvality života pacientů po endovenózní a klasické operaci varixů. Venous Clinical Severity Score (VCSS). Sborník abstrakt XXXVII. Flebologické dny s mezinárodní účastní, Praha, 2012.

3. Vlachovský, R. Výhody podávání venofarmak při chirurgickém nebo nitrožilním ošetření křečových žil. Med praxi 18, 2: 123–127, 2021.

4. Veverková, L., Kalač, J., Jedlička, V. et al. Analýza operačních výkonů na vena saphena magna v České republice a efekt Detralexu při jejím strippingu. Rozhl Chir 84: 410–412, 414–416, 2005.

5. Nicolaides, A. N. The Benefits of micronized purified flavonoid fraction (MPFF) throughout the progression of chronic venous disease. Adv Ther 37, Suppl. 1: 1–5, 2020.